Navigation
Concent Us

Hotline:

Copyright Information

E-mail:

admin@dxcms.net

2005 Excellent Employees Commend Meeting

Browsing volume:1119  published:2018-01-30 05:16:06>

Top excellent employees:  

jiangbo,wangjun,guoyunhai,gaoshengan,liuzhenyong,luohuiyi,limingfeng,

xiongshengkun,wangyijun,and liuqinghua.

Star-stage excellent employees:

zhengxueqin, zhaoxianyi,yangyawen,liuxiangrong,yedefu,jintianxiong,

zhangtianqing,tangchunhong,chenqiong,wangjian,huyuan,qiufang,tianhuilong

zhaozheng and moxiong.

Excellent employees:luming,mahanzhong,pengjun,chenshifu,yangxinjie,tianwangang,dengdayong,lidejun,

dengyuanjiang,yuanzhenghong,chenbiwen,zhengdao,cuisong,xuhua,chengang,

liangguozheng,xiaolifeng,yangyongliang,gaohanping,xiongyunbo,hujidi,luoxiangbao,

hexiangyang,gaojianping,huozhengqi.